Obdavčitev mednarodnih prevozov pokojnikov

Opravljanje storitve mednarodnega prevoza pokojnika sestavlja več posameznih, med seboj povezanih faz in dejavnosti, ki pa se med seboj po naravi močno razlikujejo. Vprašanje je, kako dele te storitve ali pa njeno celoto obdavčiti. Odgovore na to zapleteno dilemo smo poiskali skupaj s svetovalcem specialistom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije g. Izidorjem Mohoričem.

Mednarodni prevozi umrlih oseb se lahko opravljajo iz tretje države v Republiko Slovenijo (RS), iz RS v tretjo državo ali pa iz tretje države v tretjo državo, pri čemer je lahko naročnik bodisi podjetja bodisi fizične osebe. V vsakem primeru prevoz vključuje različne dejavnosti, npr. prevzem pokojnika na domu ali v bolnišnici, pridobivanje ustrezne dokumentacije, ureditev pokojnika, priprava krste s pločevinastim vložkom, prevoz.

Slovenska zakonodaja, natančneje Zakon o davku na dodano vrednosti (ZDDV), se nanaša le na obdavčitev pogrebnih storitev, izvršenih v Sloveniji. Ker pogrebno podjetje, ki se ukvarja z mednarodnimi prevozi pokojnikov, dejansko opravlja samo posamezne – prej imenovane – faze pogrebnih storitev, ki pa so neposredno povezane z glavno storitvijo, tj. prevozom pokojnika, je treba vsako tako storitev oziroma dejavnost (npr. prevzem pokojnika, krsta), obravnavati ločeno ter po pravilih, ki veljajo za prevoz blaga.

Glede obdavčitve storitev, ki jih neko pogrebno podjetje s tem v zvezi opravlja na ozemlju tretjih držav, so pravila odvisna od naročnika. Če je naročnik prevoza pokojnika pravna oseba oziroma podjetje, velja splošno pravilo, ki je zapisano v 1. odstavku 25. člena ZDDV in pravi, da se storitev obdavči v državi, v kateri je sedež naročnika, tj. določenega podjetja. V kolikor je torej naročnik slovensko podjetje, se vedno obračuna DDV.

Kadar pa je naročnik prevoza pokojnika fizična oseba, je za obdavčitev najpomembnejši podatek, po ozemlju katere države se je opravljal prevoz. Če se prevoz opravlja znotraj Evropske unije (EU), velja, da je prevoz opravljen v tisti državi, v kateri se je pričel opravljati in se torej obdavči po tamkajšnjih pravilih. Tako na primer slovenski prevoznik za prevoz iz Belgije v Slovenijo obračuna belgijski DDV. V kolikor prevoz poteka po tretjih državah, pa je obdavčitev prevoza v izključni pristojnosti tretjih držav, po ozemlju katerih prevoz poteka.

Tudi za obdavčitev drugih, z mednarodnih prevozom pokojnika neposredno povezanih dejavnosti velja isto pravilo, zapisano v 1. odstavku 25. člena ZDDV – če je naročnik storitve fizična oseba, se storitev obdavči v državi izvajanja storitve. Ureditev dokumentov za prevoz ali ureditev pokojnika denimo sodijo med t. i. pomožne prevozne storitve, zato je kraj njihovega opravljanja, država, kjer so se te storitve dejansko opravile, in se tudi obdavčijo po pravilih, veljavnih v tej državi. Isto velja tudi za blago (npr. krste ali žare), ki je namenjeno opravljanju temeljne storitve, tj. prevozu pokojnika; prodaja tega blaga nima komercialnega namena, zato se zaračunava po istih pravilih kot obdavčitev storitve prevoza pokojnika.

Vse faze opravljanja storitve mednarodnega prevoza pokojnika, ne glede na to, ali gre dejansko za blago ali za storitev kot tako, se torej obdavčujejo po istem ključu; v primerih, ko je naročnik podjetje, se obdavčitev prenese v državo, v kateri je sedež naročnika, kadar pa je naročnik fizična oseba, pa se te storitve obdavčijo po pravilih države, v kateri so dejansko opravljene. Vse posamezne faze mednarodnega prevoza pokojnika se namreč uvrščajo kot nujne za celovito opravljanje prevoza pokojnika, a jih pogrebno podjetje opravlja kot posamične faze storitve in jih zato posamično tudi zaračunava.

V RS je tako ureditev glede uporabe nižje ali splošne davčne stopnje naslednja; nižja, 8,5 % davčna stopnja ne velja za vse blago in storitve, povezane s pogrebno dejavnostjo, temveč le za nekatere dejavnosti. Med te dejavnosti poleg pokopov in upepelitev, storitev grobarjev, priprav pogrebnih obredov ter izposojanja opremljenih prostorov in mrliških vež spada tudi priprava pokojnika za pokop ali upepelitev in balzamiranje ter prevoz pokojnikov.

Obdavčitev prevozov pokojnikov v RS je tako v teoriji jasna. V praksi pa to še vedno pomeni, da je treba poznati in spoštovati najrazličnejše davčne sisteme po celem svetu, zato lahko zaključimo, da zadeva kljub teoretični enostavnosti ostaja zapletena.

Vir:

  • pismeno mnenje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
  • fotografija: www.sxc.hu
Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.