Smrtovnica in kako jo sestaviti

Še eden v vrsti dokumentov, ki jih moramo urediti v primeru smrti sorodnika ali druge bližnje osebe, je smrtovnica. To je zapis podatkov o dedičih in premoženju pokojnika, ki je potreben zaradi uvedbe zapuščinskega postopka.

Da lahko začnemo zapuščinski postopek za pokojno osebo, moramo pripraviti smrtovnico, tj. zapis podatkov o celotnem premoženju in morebitnih dedičih pokojnika. Smrtovnico je treba sestaviti tudi, če premoženja pokojnik ni imel.

Podatke, potrebne za sestavo smrtovnice najbližji svojec pridobi od ostalih sorodnikov pokojnika, oseb, s katerimi je živel ali kogarkoli drugega, ki pozna in lahko posreduje potrebne podatke. Na Upravni enoti Ljubljana potrebujejo za sestavo smrtovnice naslednje dokumente oziroma dokazila:

Podatki o dedičih

Potrebni so osebni podatki (priimek in ime, rojstni podatki, poklic, naslov prebivališča; v primeru, da gre za že preminulo osebo tudi kraj in datum smrti) o dedičih. Torej o

 • pokojnikovih otrocih, tako zakonskih kot nezakonskih ali posvojenih, ter o potomcih njegovih že umrlih otrok;
 • osebi, s katero je pokojnik živel v izvenzakonski skupnosti;
 • drugih sorodnikih, ki bi lahko dedovali na podlagi Zakona o dedovanju, tj. o starših oziroma bratih in sestrah, če je bil pokojni poročen ali samski, vendar brez otrok.

Podatki o oporoki

V kolikor je pokojnik za časa življenja pripravil oporoko, je treba to prav tako sporočiti v smrtovnici. Isto velja za ustno oporoko, s tem, da je v tem primeru treba navesti tudi podatke o pričah, na podlagi katerih je te mogoče najti. Prav tako morajo svojci matični urad obvestiti o morebitnih pogodbah o dosmrtnem preživljanju, pogodbah o izročitvi in razdelitvi premoženja ipd.

Podatki o premoženju pokojnika

Morda najpomembnejši del smrtovnice predstavljajo podatki o premoženju pokojnika – tako premičnem kot nepremičnem. Podatki morajo biti v obeh primerih ustrezno podprti z dokazili; v primeru nepremičnin kot ustrezno dokazilo štejejo izpiski iz zemljiške knjige ter posestni listi oziroma kupoprodajne pogodbe, če nepremičnine niso vpisane v zemljiško knjigo.

Prav tako je treba navesti vse podatke o premičnem premoženju, torej o lastništvu vozila, denarnih sredstvih (tj. hranilnih knjižicah, bančnih računih, gotovini, vrednostnih papirjih in naložbah), dragocenostih (npr. dragocen nakit), lastninskih pravicah (tj. avtorskih pravicah ali lastništvu podjetja), zavarovanjih ter terjatvah in dolgovih. Treba je podati tudi podatke o premoženju, za katero obstajajo posebni predpisi glede posesti, hrambe in priglasitve (npr. orožje). Če se dediči med seboj ne morejo sporazumeti glede razdelitve preostalega, manj vrednega premičnega premoženja, morajo predložiti tudi popis tega.

Podatki o pravicah iz socialnega varstva

Svojci morajo vedeti tudi, da je treba matičnemu uradu sporočiti, ali je bil pokojnik uživalec pomoči po predpisih o socialnem varstvu (npr. nadomestilo v času brezposelnosti) ter pri kateri družbeni pravni osebi.

Pokojnikovi dokumenti

Smrtovnica lahko simbolično predstavlja tudi povsem zadnjo fazo posameznikovega obstoja. Poleg tega, da se njegova zapuščina na podlagi smrtovnice razdeli med še živeče osebe, se ob sestavi smrtovnice uničijo tudi vsi pokojnikovi dokumenti. Tako je treba ob sestavi smrtovnice predložiti osebno izkaznico, potni list ter vozniško dovoljenje, če jih je pokojnik imel. Vsi dokumenti bodo s sestavo smrtovnice razveljavljeni.

Če je imel pokojnik premoženje v tujini…

Postopek za sestavo smrtovnice uvede po uradni dolžnosti Oddelek za matične zadeve pristojne upravne enote, vendar le za premoženje, ki ga je imel pokojnik v Republiki Sloveniji. Zato mora najožji sorodnik v tridesetih dneh od vpisa smrti v matično knjigo matičnemu uradu predati vse zgoraj naštete dokumente. Matičar po pridobitvi vseh ustreznih dokumentov sestavljeno smrtovnico pošlje pristojnemu zapuščinskemu sodišču, kjer je imel pokojnik zadnje stalno bivališče. To pa ne velja, če je imela pokojna oseba premoženje (tudi) izven države, torej na tujem. V tem primeru morajo dediči sami sprožiti postopek na sodišču, ki je pristojno na območju, na katerem se nahaja pokojnikovo premoženje.

Vprašljiva popolnost podatkov

Lahko se zgodi, da oseba, ki daje podatke za sestavo osmrtnice, koga kot zakonitega dediča zamolči, čeprav s svojim podpisom jamči za pravilnost in popolnost podanih podatkov. V tem primeru obstaja varovalo za tistega, ki bi sicer bil upravičen do dediščine – ta se lahko sam pisno prijavi v pisarni pristojnega matičnega urada.

Nenazadnje pa je pomembno izpostaviti tudi, da je – za pravilno in relativno hitro sestavo smrtovnice – zaradi velike količine podatkov, ki so potrebni, nujno dobro sodelovanje med stranko, tj. svojci pokojnika, ter upravnim organom.

Viri:

Oglasi

2 comments

 1. Nevenka 31 marec, 2011 at 09:51 Odgovori

  Kot eden od dveh otrok moje mame nimam pojma o celotnem premoženju, ki ga mama ima in naj bi ga z bratom dedovala. Oče je pa že preminil.
  Niti slučajno ne vem kako naj v tem pogledu nekega dne izpolnim smrtovnico.
  Imam pa kopijo oporoke, ki pa ne gre v take podrobnosti kot jih navajate. Tiče se samo nepremičnin.

 2. Kristina 31 marec, 2011 at 14:11 Odgovori

  Sestaviti smrtovnico res ni lahko. Zato smo v tem prispevku v grobem napisali, na kaj vse je potrebno misliti, preden se sestave lotite.

  V vsakem primeru vas bodo na matičnem uradu lepo usmerjali in vam odgovarjali na vsa vprašanja.

  Kar se tiče oporoke pa lahko vsebuje tudi premičnine in druge stvari. Ne nujno samo nepremičnine.

Dodaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.