Strokovni posvet: Metodologija za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Prejšnji ponedeljek, 12.3.2018 se je odvil strokovni posvet o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Da je sama tematika posveta zanimiva, se je odražalo v visoki udeležbi. Uvodni govor je imel g. Franc Stanonik, generalni direktor, MGRT, direktorat za notranji trg. Predstavljen je bil sam potek sprejemanja nove uredbe, kakšne so novosti in kako novosti uvesti v prakso.

G. Stanovnik nam je razložil kakšno je bilo stanje v Republiki Sloveniji po poročilu računskega sodišča iz leta 2014.

V obdobju od leta 2009 do 2012 je:

 •  55 občin imelo v svojih odlokih opredeljeno pokopališko in pogrebno dejavnost kot obvezno gospodarsko javno službo,
 •  57 občin je imelo opredeljeno urejanje pokopališč kot obvezno gospodarsko javno službo.

Ostale občine so imele navedeni dejavnosti opredeljeni kot izbirno gospodarsko javno službo ali pa sploh niso imeli opredeljeno. V teh občinah se je ta dejavnost izvajala tržno.

 

Še pred spremembo zakonodaje se je ta dejavnost:

 •  v 30 občinah v celoti izvajala tržno,
 •  v 35 občinah se je del dejavnosti izvajalo tržno,
 •  v 29 občinah se je pokopališka in pogrebna dejavnsot izvajala v določeni obliki gospodarske javne službe ali v kombinaciji z drugimi oblikami.

Iz tega izhaja podatek, da je kar 94 občin, to je 44,5% slovenskih občin pokopališko in pogrebno dejavnost redno ali vsaj občasno opravljalo kot tržno dejavnsot.

 

Razlog za sprejem novega zakona je bila zahteva računskega sodišča za prenovo in poenotenje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Po mnenju računskega sodišča dejavnosti nista enoviti ampak ločeni dejavnosti in jih je potrebno tako tudi obravnavati.

Z novelo zakonodaje sta tako pokopališka in pogrebna dejavnost po novem ločeni.

Pokopališka dejavnost je po novem v pristojnosti občin in del pogrebne dejavnosti in sicer izvajanje 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba. Saj se mora zaradi zagotavljanja človekovih in ustavnih pravic, predvsem dostojanstvo in pieteto do pokojnih, opravljati nemoteno.

Pokopališka dejavnost je po novem v pristojnosti občin in del pogrebne dejavnosti in sicer izvajanje 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba. Saj se mora zaradi zagotavljanja človekovih in ustavnih pravic, predvsem dostojanstvo in pieteto do pokojnih, opravljati nemoteno.

Vse ostale storitve pogrebne dejavnosti kot so prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, priprava pokojnika, upepelitev, priprave pogreba prepuščene svobodni konkurenci in se izvajajo na trgu.

MGRT je takoj po sprejemu zakona oktobra 2016 aktivno pristopilo k pripravi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne službe kot enega ključnih izvedbenih dokumentov zakona. Za pripravo strokovnih izhodišč je bila oblikovana delovna skupina. V tej delovni skupini so sodelovali zunanji deležniki (predstavniki gospodarske in obrtne zbornice, občinska zrduženja) poleg uradnikov iz ministrstva.

 

 

Konec marca 2017 je ministrstvo na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih je pripravila delovna skupina, pripravila prvi osnutek predloga uredbe in ga posredovalo v širše medresorsko usklajevanje. Nato so na navedeni predlog prejeli številne vsebinske pripombe. Večina se jih je nanašala na nejasno opredelitev določb zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti glede izvajanja 24-urne dežurne službe ter na samo metodologijo oblikovanja cen storitev.

Na delovnem sestanku sredi aprila 2017 je bilo s strani zunanjih deležnikov izpostavljeno, da je predlog uredbe pomanjkljiv in nedodelan. Zato so za nadaljno obravnavo na ministrstvu sprejeli odločitev, da v pripravo uredbe vključijo Inštitut za javne službe. Z Inštitutom so pripravili strokovna izhodišča, katera so potrdili tudi člani delovne skupine in na tej osnovi je bila pripravljena nova metodologija.

Po dolgotrajnemu medresorskemu usklajevanju je bila uredba sprejeta in je začela veljati konec januarja 2018. Z uveljavitvijo uredbe so opredeljena izhodišča in način oblikovanja cen javnih služb, ki jih potrjujejo občine, kot odgovorne za zagotavljanje 24-urne dežurne službe.

Posvet je bil namenjen 4 ključnim stvarem:

 • Strokovna izhodišča za oblikovanja uredbe.
 • Ključna določila iz uredbe.
 • Pravni vidik organiziranja , izvajanja in financiranja 24-urne dežurne službe
 • Metodološka izhodišča za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe ter sestavine elaboratov, ki ga mora izvajalec skupaj s predlogom cene posredovati pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

 

Nato je prevzela besedo ga. mag. Stanka Cerkvenik in nam obrazložila kakšna so bila izhodišča za uredbo in katere so bile kjučne ugotovitve analize.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti:

 •  opredeljuje 24-urno dežurno službo kot obvezno občinsko javno službo,
 •  zakon določa, da vlada RS z uredbo določi metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe,
 •  stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.

Metodologija mora temeljiti na strokovnih osnovah in upoštevati dejanske pogoje izvajanja storitev javne službe v praksi.

 

Območje in pogoji izvajanja 24-urne dežurne službe:

 • območje izvajanja dejavnosti,
 • hladilni porostori,
 • hladilna mesta,
 • vozila za prevoz pokojnikov,
 • transportne krste,
 • izvajanje 24-urne dežurne službe.

 

Stroški izvajanja 24-urne dežurne službe:

 • neposredni proizvajalni stroški,
 • posredni proizvajalni stroški,
 • splošni nabavno prodajni stroški,
 • splošni upravni stroški,
 • obresti financiranja opravljanja javne službe,
 • drugi poslovni odhodki,
 • donos na vložena potrebna sredstva.

 

Zakonska opredelitev javne službe:

24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

 

Obseg 24-urne dežurne službe:

 • vsak prevoz od kraja smrti
 • do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku – in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le- the, če zakon ne določa drugače.

 

Izvajalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
 • da ima zaposleni najmanj dve osebi;
 • da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, si ke uporablja izključno v te namene;
 • da ima najmanj eno transportno krsto;
 • da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.

Izvajalec mora ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine. Splošne podatke o izvajalcih vključenih v analizo, si oglejte na koncu članka med koristnimi povezavami.

Ga. Marjeta Petrač, sekretarka, MGRT, Direktorat za notranji trg nam je obrazložila vsebino same uredbe po točkah. Uredbo smo za vas pripeli na koncu prispevka, kjer si jo lahko ponovno ogledate.

 

 

Obvezne sestavine elaborata, ki ga mora zvajalec skupaj s predlogom cene posredovati pristojnemu občinskemu organu v potrditev:

 • predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnilo razlik,
 • predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnilo razlik,
 • izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ceno ter potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje,
 • predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
 • predračunske stroške izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
 • količinski in vrednosti obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
 • prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
 • količino opravljenih storitev in prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem prevozov na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku, za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
 • donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
 • število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
 • izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje,
 • prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti ter po občinah,
 • izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida za posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti, ter
 • druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo občine.

 

Dodali so še, da bodo na ministrstvu pripravljeni pomagati, da se bo uredba izvajala pravilno in v skladu z zakonom.

 

Koristne povezave:

 

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.